Байгууллагын 2018 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан