Хөрөнгө оруулагч болон Паркийн нэгжийн давуу талууд