НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ИННОВАЦИЙН ГАЗАР, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКУУДТАЙ ХАМТРАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА